OSVČ a provozovna

Podle Živnostenského zákona je provozovna místem, kde se uskutečňuje podnikatelská činnost. Většinou jde o prostory, kde si OSVČ založí dílnu nebo kancelář, může to být prodejna, prodejní stánek, či dokonce pojízdná prodejna (mobilní je taková provozovna, která nesetrvává na jednom místě déle než tři měsíce). Každá samostatně výdělečná osoba může mít neomezený počet provozoven a v každé může provozovat jinou výdělečnou činnost, anebo může mít jen jednu provozovnu a v ní několik živností.
Kancelář v bytě
K provozovně musí mít OSVČ vlastnické právo, případně právo užívací. Jestliže se provozovna nachází v bytě či jiných nemovitých, eventuálně movitých prostorách, jejichž majitelem je sám podnikatel, pak je vše v pořádku. Jestliže chce živnostník podnikat v prostorách pronajatých, musí mít souhlas vlastníka, spoluvlastníka, případně oprávněného správce.
Provozovna musí splňovat určité zvláštní podmínky k provozování živnosti, a to především předpisy stavební, požární a hygienické.
Stánek na tržnici

Jak provozovnu zřídit a zahájit její činnost

Záměr zřídit provozovnu může OSVČ uvést již v ohlášení živnosti na Živnostenském úřadu či v žádosti o koncesi. Pokud se tak nestalo, je OSVČ povinna ohlásit zahájení živnosti v provozovně na ŽÚ, a to nejpozději tři dny předem. Na ohlášení nesmí živnostník zapomenout, neboť jestliže je oznamovací povinnost porušena, může být OSVČ udělena pokuta až do výše 50 tisíc korun.
Další povinností je označení provozovny obchodním jménem, musí být uvedeno IČO, sídlo, předmět podnikání, v případě volné živnosti uvést obor činnosti, a jméno odpovědné osoby, ať je to sám podnikatel či jiná, jím pověřená osoba. U prodejen a provozoven s poskytováním služeb musí být na viditelném místě uvedena prodejní či provozní doba, jméno poskytovatele služeb (pokud jím je jiná osoba než OSVČ); v případě poskytování ubytovacích služeb je zapotřebí – kromě ceny – zveřejnit i kategorii přechodného ubytování. Jedná-li se o prodejní stánek, musí být viditelně označeno i sídlo podnikání.
Při ukončení činnosti provozovny je nutné ohlásit tuto skutečnosti Finančnímu úřadu nejpozději do 15 dnů.